BOLL Barva na disky - ráfky kol ve spreji 500ml - černý lesk, 0010134

 

BOLL Barva na disky - ráfky kol ve spreji 500ml - černý lesk, 0010134LAK NA AUTOMOBILOVÉ RÁFKY SPREJ

Lak na automobilové ráfky – rallye je barva k vnitřnímu i venkovnímu použití. Dodává automobilovým ráfkům a jiným povrchům ideální vzhled a spolehlivě chrání před korozí a působením soli a vody.
Dokonale se hodí k natírání…


Kód:

0010134

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588403528

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

22

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:90,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

LAK NA AUTOMOBILOVÉ RÁFKY SPREJ

Lak na automobilové ráfky – rallye je barva k vnitřnímu i venkovnímu použití. Dodává automobilovým ráfkům a jiným povrchům ideální vzhled a spolehlivě chrání před korozí a působením soli a vody.
Dokonale se hodí k natírání kovu, dřeva, plastů, sádry, cihel a papíru. Lze ho používat na mořidla na auta, nábytek pro hobby účely apod.

Způsob použití:

Důkladně očistěte a odmastěte a následně osušte místa, která mají být lakována. Přiléhající plochy přikryjte papírem. Před použitím s nádobou dobře třeste po dobu cca 3 min. Během natírání držte nádobu ve vzdálenosti 15–20 cm od natíraného povrchu. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný. Délka schnutí: cca 90 minut při teplotě 20 C.

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis: směs aktivních látek rozprašovaná propan/butanem
barva: stříbrná, černý lesk
teplota varu – 44o C
bod vzplanutí < 0o C
teplota vznícení: 365o C
samozápalnost nepodléhá samozápalu
hustota 0.711 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 13,0 % obj. / dolní: 0,7 % obj.

Bezpečnostní list
https://www.boll.pl/…stribrny.pdf

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
Schuller 3 dílná sada štětců YES ČERVENÝ, vel. 1", 1,5", 2", 70395 s DPH Kč 29,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,- BOLL Vysokoteplotní silikon, tmel na motory černý 290ml, 0070105 s DPH Kč 162,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 250g, 002007 s DPH Kč 42,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 1L 007021 s DPH Kč 11,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.