BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402
doporučujeme
akce

 

BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402

Vysoce kvalitní čistič rozpouštějící lak, který umožňuje jeho snadné odstranění z požadovaného dílu karoserie. Dokonale se hodí také k odstraňování laku z dřeva, skla, cihel apod.

Způsob…


Kód:

001402

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402927

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

10

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:149,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402

Vysoce kvalitní čistič rozpouštějící lak, který umožňuje jeho snadné odstranění z požadovaného dílu karoserie. Dokonale se hodí také k odstraňování laku z dřeva, skla, cihel apod.

Způsob použití:

Zajistěte přilehlé plochy před kontaktem s prostředkem. Před použitím s nádobou třeste po dobu cca 3 min. Důkladně naneste čistič ze vzdálenosti cca 15–20 cm a počkejte 20–30 minut. Odstraňte zbytky laku pomocí špachtle. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až bude ventil prázdný.

POZOR: V případě plastových dílů proveďte zkoušku na části, na kterou není vidět.

Fyzikální vlastnosti:

pach:charakte­ristický
ve vodě:nemísí se nebo je obtížně mísitelný
samozápalnost:ne­podléhá samozápalu
hustota při 20oC:0,84 – 0,94 g/cm3

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…7_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel na plasty 250g, 002019 s DPH Kč 54,- BOLL Odstraňovač starých nátěrů a laku 400ml, 001402 s DPH Kč 149,- BOLL Tužidlo pro Bezbarvý lak MS 2:1 500ml, 001661 s DPH Kč 129,- BOLL Čistič filtru pevných částic DPF filtrů 400ml, 00140198 s DPH Kč 158,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.