BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040
doporučujeme
akce

 

BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040BOLL Vazelína keramická 400ml, 001040

Keramický sprej je mazivo s přídavkem keramiky odolné vůči vysokým teplotám (až do 1400oC).
Používá se k mazání šroubů a podobných spojů na místech obzvláště vystavených působení vysokých teplot.
Dokonalé k…


Kód:

001040

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402859

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

5

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:140,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Vazelína keramická 400ml, 001040

Keramický sprej je mazivo s přídavkem keramiky odolné vůči vysokým teplotám (až do 1400oC).
Používá se k mazání šroubů a podobných spojů na místech obzvláště vystavených působení vysokých teplot.
Dokonalé k mazání brzdových soustav se systémem ABS. Skvěle chrání hliníkové díly a působí proti korozi. Odolný vůči působení vody a soli.

Způsob použití:

Před použitím s nádobou silně třeste po dobu cca 3 min.
Naneste tenkou rovnou vrstvuze vzdálenosti cca 15 cm.

Fyzikální vlastnosti:
teplota varu:-44oC
teplota vznícení:200oC
bod vzplanutí: <0oC
samozápalnost:ne­podléhá samozápalu
hustota při 20oC:0,661 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 10,9 % obj. / dolní: 0,8 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Hliníkový sprej, hliník ve spreji 400ml, 0010213 s DPH Kč 93,- BOLL Sprej bílý matný RAL 9010M 500ml, odstín barvy bílá matná 0010126 s DPH Kč 84,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 123,- Schuller Eh'klar Sprej fialový metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91049 s DPH Kč 83,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 5L 0070221 s DPH Kč 34,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.