BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040

 

BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040BOLL Vazelína keramická 400ml, 001040

Keramický sprej je mazivo s přídavkem keramiky odolné vůči vysokým teplotám (až do 1400oC).
Používá se k mazání šroubů a podobných spojů na místech obzvláště vystavených působení vysokých teplot.
Dokonalé k…


Kód:

001040

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588402859

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

3

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:165,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Vazelína keramická 400ml, 001040

Keramický sprej je mazivo s přídavkem keramiky odolné vůči vysokým teplotám (až do 1400oC).
Používá se k mazání šroubů a podobných spojů na místech obzvláště vystavených působení vysokých teplot.
Dokonalé k mazání brzdových soustav se systémem ABS. Skvěle chrání hliníkové díly a působí proti korozi. Odolný vůči působení vody a soli.

Způsob použití:

Před použitím s nádobou silně třeste po dobu cca 3 min.
Naneste tenkou rovnou vrstvuze vzdálenosti cca 15 cm.

Fyzikální vlastnosti:
teplota varu:-44oC
teplota vznícení:200oC
bod vzplanutí: <0oC
samozápalnost:ne­podléhá samozápalu
hustota při 20oC:0,661 g/cm3
hranice výbušnosti: horní: 10,9 % obj. / dolní: 0,8 % obj.

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…KCH_CZ-1.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
Schuller Eh'klar Sprej fialový metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91049 s DPH Kč 97,- Schuller Štětec zárohák PH černé držadlo s DPH Kč 22,- BOLL polyuretanová a lepící hmota - BÍLÁ - 600ml - 00700331 s DPH Kč 154,- SCHULLER SADA 3x PLOCHÝ ŠTĚTEC SHADOW 72821/3 s DPH Kč 189,- BOLL Lak na plastové nárazníky šedý 500ml 001015 s DPH Kč 99,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.