Kim-Tec Čistič brzd 500ml, 540012

 

Kim-Tec Čistič brzd 500ml, 540012Kim-Tec Sprej čistič brzd 500ml, odmašťovač čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd

Čistič na všechny části, které jsou znečištěné olejem, mastnotou, brzdovým prachem atd.
98% ůčinná látka
Účinná látka a vyháněcí…


Kód:

540012

Výrobce:

KIM-TEC

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

123

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


AKČNÍ CENA:48,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Kim-Tec Sprej čistič brzd 500ml, odmašťovač čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd

Čistič na všechny části, které jsou znečištěné olejem, mastnotou, brzdovým prachem atd.
98% ůčinná látka
Účinná látka a vyháněcí medium jsou bez ozonu, škodlivých látek, bez chloru, fluoru, olova a kadmia
Jako vyháněné medium používáme oxid uhličitý

Vlastnosti:

Vysoce kvalitní speciální čistič s intenzivním čistícím účinkem pro kotoučové brzdy a části brzd (brzdové obložení, destičky a obložení spojky). Ideální čistidlo pro zaolejované a mastné části strojů s využitím v celém strojním a automobilovém průmyslu, při montážích a opravách.

Odstraňuje bezezbytku:

Mastnotu, prach a různé nečistoty
Ztvrdlá mazadla ze závěsů a kloubů
Zbytky olejů z karburátorů, motorů a převodovek
Je nekorozivní – nenapadá gumové i plastové části vozů a strojů

Návod na použití

Láhev před použitím důkladně protřepejte. S odstupem cca 20cm nastříkejte na znečištěné části a nechejte působit
Takto ošetřené části nechejte na vzduchu usušit, nebo otřete utěrkou do sucha. Při silném znečištění postup opakujte.

Upozornění:

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Nestříkejte do ohně ani na žhavé předměty. Používejte jen v dobře větraných prostorech a k určenému účelu.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním. Skladujte v originálním a nepoškozeném obalu při teplotách od + 5°C do + 25°C. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby (dno dózy). Prázdnou dózu neprorážejte, nevhazujte do ohně a likvidujte ve sběrně nebezpečného odpadu, nebo dle pokynů platných zákonů.

Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411
Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti
Hořlavé látkyObecnéNebezpečí pro životní prostředí

Signální slovo

Nebezpečí

Nebezpečné látky

uhlovodíky C7, n-alkany, izoalkany, cyklické

Standardní věty o nebezpečnosti

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroj zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/ply­nu/mlhy/par/a­erosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403 Skladujte na dobře větraném místě.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Doplňující informace
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další nebezpečnost

Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Doporučujeme
Kim-Tec Ochrana podvozků kaučuk a živice šedá 1L, 9990003 s DPH Kč 99,- Kim-Tec Čistič brzd 500ml, 540012 s DPH Kč 48,- Kim-Tec Zchlazovací podchlazovací sprej 400ml, 3990001 s DPH Kč 77,- Moje Auto Engine Doktor 444ml, přísada do motorového oleje 19-067 s DPH Kč 82,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.