Schuller Eh'klar Sprej PRIMER PLASTIK tmavě šedý 400ml, základová barva na plasty, PRISMA COLOR 91078

 

Schuller Eh'klar Sprej PRIMER PLASTIK tmavě šedý 400ml, základová barva na plasty, PRISMA COLOR 91078Schuller Eh´Klar Sprej PRIMER PLASTIK tmavě šedý 400ml, základová barva na plasty, PRISMA COLOR 91078

Popis

Plastik Primer – tmavě šedá barva na držení podkladu, určená na plastové povrchy, 100% akryl. Sprej Plastik Primer doporučujeme použít na plastové části…


Kód:

91078

Výrobce:

Schuller Eh'klar

EAN:

9002588910789

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

21

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:126,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Eh´Klar Sprej PRIMER PLASTIK tmavě šedý 400ml, základová barva na plasty, PRISMA COLOR 91078

Popis

Plastik Primer – tmavě šedá barva na držení podkladu, určená na plastové povrchy, 100% akryl. Sprej Plastik Primer doporučujeme použít na plastové části před lakováním barevným sprejem, zvláště na namáhané nebo ohýbané plastové díly. Sprej PRIMER [prajmr] na plasty je rychleschnoucí, vytvoří základní vazbu pro následující lakování plastových částí barvou. Sprej Primer na plasty je vhodné použít před finální barvou, jako tzv. základovou barvu na plasty, aby se vytvořilo pojivo mezi plastovým povrchem a finální barvou. Primer je vhodné použít například na autech (na spojlery, nárazníky), zahradní nábytek, vázy, úchytky atd. vyrobené z tvrdého plastu.

Použití:

Povrch obruste za mokra brusným papírem zrnitosti 800. Oprašte, důkladně očistěte od mazu, mastnoty a špíny. Před použitím sprej protřepejte 2–3 min. Nanášejte ze vzdálenosti 25–30 cm lehkými pohyby nad povrchem maximálně ve 2 vrstvách. Při nanášení držte sprej stále svisle. Při chladnějším počasí sprej před použitím zahřejte v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívat při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek po 10 min. Proschlý po 24 hodinách.

Objem: 400 ml
Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Bezpečnostní list:
https://image.schuller.cz/…-05-2017.pdf?…

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,- Schuller 5 dílná sada plochých štětců MERCATO M ŽLUTÝ 70396 s DPH Kč 99,- BOLL Ochrana podvozků kaučuk živice černý nepřelak 500ml 001008 s DPH Kč 87,- Moje Auto Balzám na karoserie 750ml, 19-586 s DPH Kč 39,- BOLL Vytvrzovač polyesterového tmelu 50g, 002023 s DPH Kč 33,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.