Schuller Eh'klar Sprej FILLER béžový 2v1 nátěr a tmel 400ml, PRISMA COLOR 91079

 

Schuller Eh'klar Sprej FILLER béžový 2v1 nátěr a tmel 400ml, PRISMA COLOR 91079Schuller Eh´Klar Sprej FILLER béžový 2v1 nátěr a tmel 400ml, PRISMA COLOR 91079

Popis

Sprej FILLER od Prisma Color je nitroakryl, základní béžový nátěr a tmelení v jednom pracovním úkonu. Pomocí tmelu (plniče) se mohou vylepšit lehká poškození, malé…


Kód:

91079

Výrobce:

Schuller Eh'klar

EAN:

9002588910796

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

17

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:126,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Eh´Klar Sprej FILLER béžový 2v1 nátěr a tmel 400ml, PRISMA COLOR 91079

Popis

Sprej FILLER od Prisma Color je nitroakryl, základní béžový nátěr a tmelení v jednom pracovním úkonu. Pomocí tmelu (plniče) se mohou vylepšit lehká poškození, malé škrábance na autě. Poškozený lak nebo škrábance obruste pomocí brusného papíru určeného pro broušení pod vodou. Tmel optimálně vyplní poškozená místa, dobře drží a rychle schne. Odolný vůči alkoholu a benzínu.

Použití:

Povrch důkladně očistěte od mazu, mastnoty a špíny. Na železném povrchu odstraňte rez a ošetřete ochrannou základovou barvou proti rzi, kterou naleznete pod kódem 7091058 a 7091059. Před použitím protřepejte 2–3 min. Nanášejte ze vzdálenosti 25–30 cm lehkými pohyby nad povrchem. Při nanášení držte sprej stále svisle. Při nízkých teplotách zahřejte sprej v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívejte při teplotě pod 15°C. Suchý na dotek po 10min. Proschlý po 24 hodinách.

Objem: 400 ml

Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Bezpečnostní list:
https://image.schuller.cz/…-05-2017.pdf?…

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 152,- Schuller Eh'klar Sprej fialový metalický 400ml, pouze interiér, PRISMA COLOR 91049 s DPH Kč 83,- Schuller 3 dílná sada štětců YES ČERVENÝ, vel. 1", 1,5", 2", 70395 s DPH Kč 29,- BOLL Čistič zbytků těsnění, 400ml, 001047 s DPH Kč 133,- BOLL Plastová nádoba s víkem na míchání barev a laků, plastový kbelík s víkem 155 ml 0070196 s DPH Kč 5,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.