Schuller Eh'klar Odrezovač ve spreji 400ml  ENTROSTER sprej, barvy ve spreji PRISMA COLOR 91089

 

Schuller Eh'klar Odrezovač ve spreji 400ml ENTROSTER sprej, barvy ve spreji PRISMA COLOR 91089Schuller Ehklar PRISMA COLOR 91089 Odrezovač ve spreji ENTROSTER sprej 400ml

Popis produktu

Sprej na odstranění rzi tzv. odrezovač. Velmi silné složení se 4 funkcemi: rozpouští rez, vysušuje, maže a chrání materiál. Zabraňuje vzniku páry na elektrických kontaktních…


Kód:

91089

Výrobce:

Schuller Eh'klar

EAN:

9002588910895

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

7

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:102,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

Schuller Ehklar PRISMA COLOR 91089 Odrezovač ve spreji ENTROSTER sprej 400ml

Popis produktu

Sprej na odstranění rzi tzv. odrezovač. Velmi silné složení se 4 funkcemi: rozpouští rez, vysušuje, maže a chrání materiál. Zabraňuje vzniku páry na elektrických kontaktních površích. Maže kovové povrchy a zanechává film odpuzující vodu. Chráni před oxidací a korozí. Obsahuje speciální rozpouštědla na rez. Rozpouští v krátkém čase rez na šroubech, kolících, pružinách, zámcích a kováních. Odrezovač tzv. ENTROSTER sprej by měl být ve výbavě každého správného kutila.

Použití:

Odrezovač ve spreji před použitím 2–3 minuty protřeste. Stříkejte ze vzdálenosti 25–30 cm v tenkých vrstvách, sprej při stříkání držte svisle. Sprej při práci občas protřeste. Při chladnějším počasí sprej před použitím zahřejte v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívat při teplotě pod 15°C. Sprej je vybaven samočisticím ventilem.

Objem: 400 ml
Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Bezpečnostní list:
https://image.schuller.cz/…-05-2017.pdf?…

Hořlavé látky Obecné

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Doporučujeme
BOLL Detektor netěsností, vyhledávač netěsností 300ml, 001407 s DPH Kč 51,- BOLL Plnící Primer HS 5:1 - ŠEDÝ - 800ml, 001666 s DPH Kč 193,- Schuller Krátký plochý štětec GUSSOW K s DPH Kč 11,- BOLL Prostředek na konzervaci uzavřených profilů karosérií BÍLÝ, ochrana dutin s voskem 500ml, 0010102 s DPH Kč 99,- BOLL Keramický mazací sprej pasta, keramické mazivo, keramická vazelína 400ml, 001040 s DPH Kč 140,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.