BOLL Penetrační přípravek - Primer pro lepidlo na autoskla 250 ml, 007008

 

BOLL Penetrační přípravek - Primer pro lepidlo na autoskla 250 ml, 007008BOLL Penetrační přípravek – Primer pro lepidlo na autoskla 250 ml, 007008

PRIMING AGENT
Základní nátěr je prostředek podporující adhezi používaný při montáži oken automobilů. Naneste základním nátěrem BOLL na okraj skla aplikátorem a nechejte jej alespoň 15…


Kód:

007008

Výrobce:

BOLL

EAN:

5907588410052

Dostupnost:

Skladem

Skladem:

3

Zboží je možno zakoupit i ve větším množství.


Vaše cena:454,00 Kč
včetně DPH
Množství:
-
+

BOLL Penetrační přípravek – Primer pro lepidlo na autoskla 250 ml, 007008

PRIMING AGENT
Základní nátěr je prostředek podporující adhezi používaný při montáži oken automobilů. Naneste základním nátěrem BOLL na okraj skla aplikátorem a nechejte jej alespoň 15 minut zaschnout.
Lepidlo na čelní sklo naneste ruční nebo pneumatickou pistolí na přírubu těla. Poté umístěte a mírně přitlačte sklo na přírubu těla a zlepšete tlak a podporu na rozpěrkách

Fyzikální vlastnosti:

obecný popis: směs polyisokyanátů v organickém rozpouštědle
Barva: černá
Forma: kapalina
Bod varu: 79 °C
Bod vzplanutí – 8 °C
Samozápalnost:> 200 °C (při teplotě okolí se samovznícení)
Hustota : 1,0 g / cm3
Meze výbušnosti: horní: 11,5 obj. / nižší: 1,8% obj

Bezpečnostní list:
https://www.boll.pl/…2_KCH_CZ.pdf

Hořlavé látky Obecné .

VAROVÁNÍ!

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě.

Poznámky:

Všechny technické údaje představují orientační hodnoty.
Doporučujeme otestovat materiál pro ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití.
Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci.

Doporučujeme
BOLL Stěrkový tmel na plasty 500g, 002020 s DPH Kč 83,- BOLL Jemný karosářský stěrkový tmel 250g, 002013 s DPH Kč 44,- BOLL Sprej černý lesklý 500ml, odstín RAL 9005 barva černá lesklá, barvy ve spreji 001012 s DPH Kč 94,- BOLL Plnící Primer HS 5:1 - ŠEDÝ - 800ml, 001666 s DPH Kč 181,- BOLL Stěrkový tmel se skelným vláknem 200g, 0020071 s DPH Kč 41,-  

Průmyslové čističe s.r.o.

Zahradní 1553
735 41 Petřvald
+420 733 192 052 info@prumyslove-cistice.cz Vše o nákupu
Máte-li dotaz? Neváhejte nás kontaktovat:


Vážení zákazníci, informujeme vás v souladu s nařízením EU, že poskytnuté informace nejsou námi dále nijak používány ani uschovány a slouží pouze pro vyřízení této žádosti.Víc informací ZDE.